Editorial Board: Journal of Replaying Japan Vol. 5

編集責任者 / Editors in Chief

  • Mitsuyuki Inaba (共同編集責任者 / Co-Editor-in-Chief)
  • Geoffrey Rockwell (共同編集責任者 / Co-Editor-in-Chief)
  • Akito Inoue (共同副編集責任者 / Deputy Co-Editor-in-Chief)
  • Mimi Okabe (共同副編集責任者 / Deputy Co-Editor-in-Chief)
  • Jérémie Pelletier-Gagnon (共同副編集責任者 / Deputy Co-Editor-in-Chief)
  • Martin Roth (共同副編集責任者 / Deputy Co-Editor-in-Chief)

編集委員 / Editorial Committee

Nathan Altice, Keiji Amano, Fanny Barnadé, Mia Consalvo, Rachael Hutchinson, Koichi Hosoi, Kazufumi Fukuda, Akinori Nakamura, James Newman, Masaharu Miyawaki, Ruck Thawonmas, Shuji Watanabe, Jeremy White

査読委員 / Board of reviewers

Björn Ole Kamm, Bryan Hikari Hartzheim, Chitoko Koide, Christoph Hust, Douglas Schules, Hiroshi Yoshida, Hiroyasu Kato, James York, Joleen Blom, Juhyung Shin, Kentaro Matsumoto, Koji Mikami, Majkowski Tomasz, Masahito Fujihara, Mimi Okabe, Nobushige Kobayashi (Hichibe), Shinji Matsunaga, Takashi Obana, Takeshi Okamoto, Vincenzo Idone Cassone, Yasuo Kawasaki, Yoshihiro Tanigawa, Yuichi Sakaki